۱- طرح جديد تراكتور زراعى 
طرح جديد تراكتور زراعى كه تحولى در نظام صنعتى واختراعات است:(قابل استفاده در زمين وسيارات ديكر)
۱ -احتياج به كواهينامه رانندكى و راننده ندارد
۲-افت فشار وزن به روى زمين تقريبا صفر است
۳-قطعات به سادكى قابل تعويض وتبديل است واحتياج به وجود تعميركار تخصصى ندارد
۴-هزينه قطعات بسيار ارزان است
۵-بدون لأستيك ورينك و……است
۶-از انرزى فسيلى استفاده نمى كند
۷-در تمامى زمينها (بلأخص مسطح كاربرددارد)
۸-در صورت نياز به تداوم كار ميتوان از ان بهره برد(فعاليت ۲۴ ساعته)
۹-كليه قطعات جانبى تراكتورهاى  قديمى يا فعال فعلى(خيش,شانه و…) راميتوان در ان فعال نمود 
۱۰ قيمت تمام شده اين سيستم در صورت توليد انبوه ۱/۳ قيمت تراكتورهاى معمولى است
۱۱- در صورت توليد انبوه فقط احتياج به ۱۰ برسنل اسمبل كننده دارد
۱۲-شروع ان با كمترين سرمايه كدارى ميسر است و سپس گسترش داد (سرمايه اوليه براى دستگاه و مخارج ثبت اختراع و….)
۱۳-بطور طبیعی و با توضيحات امده(درمطالب فوق) مشتريان فراوانى در كشورهاى مختلف تقاضاى خريدان را خواهند داشت بخصوص كشورهاى عربى و افريقايي و…..

۱۴-از جنبه حقوقى مى توان توافقى در هنكام ثبت قانونى با طراح وسرمايه گذار را منعقد نمود 
۱۵-تا كنون اين طراحى از هيج منبع و يا موضوعى كبى بردارى و يا اقطباس نشده و طراحى ان جديد و قابل اثبات است
۱۶-در ثبت اختراع هيج كشورى مورد مشابه ان وجود ندارد
۱۷-اجراءتوليد طرح اوليه به ۳ الى ۳ونيم ماه زمان نياز دارد درصورتى كه تمايل براى سرمايه كدارى وعقد قراردادويا سئوالى داريد لطفا باادرس ما مكاتبه نماييد:
با تشكر 

تماس:

ايميل: vkllc@yahoo.com

 info@toweretehad.com 

طراح:  عباس خبازيان 

Tractor

The new design of the agricultural tractor

The new design of the agricultural tractor, which is a change in the industrial and inventive system:(Can be used on Earth and other planets)
۱- There is no need for a driver’s license
۲. The drop in weight pressure on the ground is almost zero
۳- The parts can be easily replaced and converted and there is no need for a specialized repairman.
۴- The cost of parts is very cheap
۵- It is without Verint rubber and ….
۶. Does not use fossil energy
۷- It is used in all lands (especially flat)
۸- If you need to continue working, it can be used (24-hour activity)
۹- All spare parts of old or current active tractors (shovel, shoulder, etc.) can be activated in it
۱۰ The cost price of this system in case of mass production is 1/3 of the price of ordinary tractors
۱۱- In case of mass production, only 10 assembler personnel are needed
۱۲- It is possible to start with the least capital and extend it (initial capital for the device and patent costs, etc.)
۱۳- Naturally, with the explanations given (in the above contents), many customers in different countries will have a demand for buyers, especially in Arab and African countries, and …..۱۴. From a legal point of view, an agreement can be concluded with the designer and the investor during the legal registration.
۱۵- So far, this design has not been taken from any source or subject or has been adapted, and its design is new and provable.
۱۶. There is no similar country in the patent
۱۷- Execution of production of the initial plan takes 3 to 3 and a half months If you have any interest in financing and contracting or have any questions, please write to us at:
Thank you

Contact Email:

vkllc@yahoo.com   

info@toweretehad.com  
Designer: ABBAS KHABAZIAN